Hotărârile Consiliului Local Fîrliug- luna ianuarie 2015

       H O T Ă R Â R E

         Privind desemnarea domnului  consilier  Augustin Gheorghe ,   ca preşedinte al  şedinţelor consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna ianuarie 2015 .

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  15 ianuarie  2015.

Având în vedere propunerea făcută de domnul consilier  Lauruc Mihai , pentru alegerea ca președinte  al ședințelor Consiliului local Fîrliug din luna ianuarie 2015 a domnului  Augustin Gheorghe, precum și alegerea de către consilieri, în unanimitate de voturi, a domnului consilier  Augustin Gheorghe   ca președinte de ședință .

In temeiul prevederilor art.41 si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

 H O T Ă R Ă Ş T E :

        Articol unic.  Domnul   consilier  Augustin Gheorghe ,    se desemnează ca preşedinte a şedinţelor    Consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna ianuarie  2015 .

Fișier PDF HCL NR.1-2015

H O T Ă R Â R E

           Privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar  pentru anul școlar 2015/2016 pe teritoriul comunei Fîrliug, județul Caraș Severin.

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 15.01.2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind reorganizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar, pentru anul școlar 2015/2016 pe teritoriul comunei Fîrliug, județul Caraș Severin, raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului şi  avizul comisiei de specialitate a consiliului local Fîrliug.

Ținând cont de prevederile art.19, alin 4 din Legea nr.1/2011 Legea Educației Naționale, cu modificările și completările ulterioare.

Văzând AVIZUL CONFORM  pentru rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar emis de  IȘJ Caraș-Severin și comunicat Primăriei Comunei Fîrliug, prin adresa nr.117/09.01.2015.

În temeiul prevederilor art.36 alineatul 2 litera d,alineatul 6 litera a , pct.1 şi art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată în anul 2007,modificată şi completată ulterior;

H O T Ă R Ă Ş T E:

            Art.1.Se aprobă rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar care vor funcționa pe teritoriul unității administrativ teritoriale – Comuna Fîrliug, județul Caraș-Severin, în anul școlar 2015-2016, după cum urmează:

Unitatea de învățământ cu personalitate juridică

Structuri arondate
 

Școala Gimnazială Fîrliug

 

Grădinița cu Program Normal Fîrliug
Grădinița cu Program Normal Scăiuș

Grădinița cu Program Normal Remetea Pogănici

Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei Fîrliug, judeţul  Caraş-Severin.

Art.3.Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, primarului comunei Fîrliug Inspectoratului Școlar Județean Caraș-Severin și Școlii Gimnaziale Fîrliug.

Fișier PDF HCL NR.2-2015

About admin