Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.4 din 02.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind aprobarea plăților vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la nivelul Comunei Fîrliug, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2015

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  02 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea plăților vărsămintelor din secțiunea de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare la nivelul Comunei Fîrliug, până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al anului 2015, în suma de 3.000 lei, raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug

și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările și completările ulterioare .

In temeiul prevederilor art.36, alin2, lit.b, alin.4, lit.a  si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art.1. Se aprobă , până la aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a Comunei Fîrliug , pentru anul 2015 , plata vărsămintelor din secțiunea  de funcționare pentru acoperirea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în sumă de 3.000 lei,  privind plata cheltuielilor la investiții la obiectivul în continuare – autoturism leasing , ce vor fi prinse în programul de investiții pe anul 2015 .

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Fîrliug , domnul Jr. Borduz Ioan si doamna Dragalina Aurelia, contabil.

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş Severin, Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Caraş Severin , primarul comunei Fîrliug si doamnei  Dragalina Aurelia.

About admin