Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.5 din 02.02.2015

HOTĂRÂRE

privind aprobarea solicitării de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA FÎRLIUG, JUD. CARAȘ-SEVERIN” pentru anul 2015

Consiliul Local al Comunei Fîrliug întrunit în ședința ordinară de lucru din data de  02.02.2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea solicitării de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA FÎRLIUG, JUD. CARAȘ-SEVERIN” pentru anul 2015, oportunitatea accesării de fonduri guvernamentale prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală în cadrul Ministerului Dezvoltãrii Regionale şi Administratiei Publice , raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Fîrliug.

Văzând prevederile :

  1. a) art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale;
  2. b) art. 7 alin.(1) lit.a) O.U.G. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală,
  3. c) art.5 lit.e), art.6 alin.(4) şi art.8 alin.(3) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG 28/2013 pentru aprobarea rogramului naţional de dezvoltare locală, aprobate prin Ordinul MDRAP nr.1851/2013;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(1), alin.(2), lit. „b” coroborate cu şi alin.(4) lit. “a” şi ”d” şi art.115 alin.(1) lit.”b”din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

           Art.1 Se aprobă solicitarea de finanțare prin Programul Național de Dezvoltare Locală a obiectivului de investiții ”MODERNIZARE STRĂZI ÎN COMUNA FÎRLIUG, JUD. CARAȘ-SEVERIN” pentru anul 2015 , în  suma 4.270.938,46 lei , finanțarea din bugetul local în sumă de 106.882,00 lei, pentru plata  unor cheltuieli care nu se finanţează prin Programul Național de Dezvoltare Locală cum sunt: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/ documentaţiile  de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţă, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

          Valoarea totală necesară pentru finalizarea/ realizarea obiectivului de investiţii (lei cu TVA) este de 4.377.820,46 lei, din care: finanțare de la bugetul de stat 4.270.938,46 lei și finanțare de la bugetul local 106.882,00 lei.

        Art. 2. Primarul Comunei Fîrliug, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

        Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului Instituției Prefectului Județului Caras-Severin, Primarului Comunei Fîrliug, se afișează la sediul Consiliului Local al Comunei Fîrliug.

About admin