Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.6 din 02.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind acordarea unui mandat special d-lui Negariu Cornel Ioan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor – Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEŞEURI ” Caraş – Severin

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  02 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind acordarea unui mandat special d-lui Negariu Cornel Ioan pentru a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor – Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară                ” INTERCOM DEŞEURI ” Caraş – Severin, raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Ţinând cont de prevederile art. 21, alin. 1, din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEŞEURI ” Caraş – Severin;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. d), art. 39 alin. 1 si art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

          Art.1.Se acordă mandat special domnului Negariu Cornel Ioan  de a vota în Adunarea Generală a Asociaţilor – Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară                „INTERCOM DEŞEURI” Caraş-Severin pentru aprobarea documentației aferente desfășurării licitației privind desemnarea operatorilor de colectare din cadrul Proiectului ” Sistemul Integrat de Management al Deșeurilor în județul Caraș-Severin ”.

         Art.2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  persoana nominalizată la art.1 precum şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „INTERCOM DEŞEURI” Caraş – Severin.

         Art.3. Prezenta hotărâre intră în vigoare şi se comunică:

– Primarului comunei Fîrliug

– Prefectului şi Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş – Severin

– Domnului mandatat special Negariu Cornel Ioan

– Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ” INTERCOM DEŞEURI ” Caraş – Severin.

About admin