Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.7 din 02.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind stabilirea unor măsuri obligatorii privind salubrizarea localității Fîrliug

 

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  02 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri obligatorii privind salubrizarea localității Fîrliug , raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Ţinând cont de Nota de constatare nr.113/28.01.2015 încheiată de Garda Națională de Mediu , Comisariatul Caraș-Severin prin care s-a dispus luarea unor măsuri privind salubrizarea localității Fîrliug.

În temeiul art. 36 alin. (2) lit.b) și d), alin.6 lit.a, pct.9 și 14 și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

HOTĂRĂŞTE

          Art.1.Se aprobă următoarele măsuri în vederea salubrizării localităților aparținătoare Comunei Fîrliug, județul Caraș Severin , respectiv : Dezești, Duleu, Fîrliug, Remetea-Pogănici, Scăiuș, Valea Mare, după cum urmează:

 1. Deșeurile reciclabile se vor colecta separat pe categorii , coform art.17, alin.1 din Legea nr.211/2011;
 2. Se va aigura colectarea deșeurilor reciclabile prin dotarea cu containere specifice;
 3. Pentru cetățenii de pe raza comunei Fîrliug se stabilesc următoarele măsuri:
 • -Menținerea curățeniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului , pe porțiunea din dreptul gospodăriei și a locurilor de parcare pe care le folosesc ;
 • -Îndepărtarea zăpezii și a gheții de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri ;
 • -Curățarea și întreținerea șanțurilor, rigolelor și podețelor aferente proprietății;
 • -Se interzice scoaterea deșeurilor inerte biodegradabile la gunoiul menajer;
 • -Pentru gospodăriile populației , resturile vegetale , se vor composta în gospodării sau pe terenul propriu conform prevederilor art. 31 alin.1 din Legea nr. 211/2011;
 • -Se interzice scoaterea și depozitarea depozitelor medicale ;
 • -Deșeurile biodegradabile provenite din parcuri și grădini trebuie să fie colectate separat și transportate pe platforme individuale de compostare, conform prevederilor art.31 din Legea  nr. 211/2011;

-Se stabilesc locațiile unde vor fi depozitate deșeurile inerte rezultate din demolări, după cum urmează : pentru localitatea Fîrliug, acestea se vor depune  în locurile  numite Valea lui Cabel și  Ogașul cu Imală, pentru localitatea Dezești – în locul numit Valea Stupinei, pentru localitatea Duleu – în locul numit Ogașul Iepurii, pentru localitatea Remetea-Pogănici – în locul numit Drumul Vechi, pentru localitatea Scăiuș – în locul numit Bugariu și pentru localitatea Valea Mare la Râpa lui Breban.

     4.Pentru agenții economici de pe raza Comunei Fîrliug, se stabilesc următoarele măsuri :

 • să întrețină în stare corespunzătoare imobilele în care își desfășoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparații, amenajări și alte lucrări specifice;
 • să asigure repararea , spălarea geamurilor și a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întreținerea firmelor și a fațadelor imobilelor în care își desfășoară activitatea , inclusiv spălarea, curățarea și zugrăvirea periodică a acestora ;

                 c.să asigure curățenia la locurile de depozitare a materialelor în curțile interioare și pe celelalte terenuri pe care le dețin , precum și pe căile de acces ;

                d.să asigure igiena în imobilele  și incintele deținute sub orice formă , prin activități de curățare, dezinsecție și deratizare;

 1. să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum și materialele refolosibile;
 2. să efectueze și să mențină curățenia trotuarelor, a părții carosabile, a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc și să îndepărteze zăpada și gheața de pe trotuarele din dreptul imobilelor și incintelor în care își desfășoară activitatea, potrivit normelor stabilite în consiliile locale;
 3. să respecte măsurile stabilite măsurile stabilite de consiliile locale și județene pentru asigurarea igienei publice și curățeniei în localități;
 4. să asigure curățarea mijloacelor de transport și a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.
 5. Autoritățile și instituțiile publice , precum și agenții economici au obligația să efectueze lucrările de întreținere și curățenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosința lor , a anexelor acestora , a incintelor , împrejmuirilor, precum și a oricăror alte spații utilizate de acestea .

       Art.2. Se stabilește taxa de 3,5lei/ persoană, sumă ce reprezintă taxa privind ridicarea gunoiului menajer de pe raza Comunei Fîrliug.

       Art.3. Nerespectarea  prevederilor prezentei hotărâri atrage după sine sancționarea celor vinovați conform prevederilor legale în vigoare.

       Art.4.Orice prevedere contrară , se anulează prin prezenta hotărâre. 

       Art.5. Prezenta hotărâre se afișează şi se comunică:

– Primarului comunei Fîrliug

– Instituţiei Prefectului Judeţului Caraş – Severin

– Compartimentului financiar contabil

– Garzii Naționale de Mediu , Comisariatului Județean Caraș-Severin.

About admin