Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.8 din 12.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind aprobarea bugetului local al Comunei Fîrliug, județul Caraș-Severin  , pe anul 2015

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local al Comunei Fîrliug, județul Caraș-Severin  , pe anul 2015, raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Văzând prevederile  Legii 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015 și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările și completările ulterioare .

Având în vedere adresele Administrației Județene a Finanțelor Publice Caraș-Severin , cu nr. 212/19.01.2015 , 229/19.01.2015, 386/29.01.2015, 387/29.01.2015, 388/ 29.01.2015, privind repartizarea sumelor pe anul 2015.

In temeiul prevederilor art.36, alin2, lit.b, alin.4, lit.a  si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art.1.  Se aprobă , bugetul local al Comunei Fîrliug , județul Caraș-Severin, pe anul 2015, în sumă de 7.482,48 mii lei , la partea de venituri și 9181,82 mii lei la partea de cheltuieli, conform anexei nr.1 care face parte intergrantă din prezenta hotărâre .

        Art.2.Suma de 27,53 mii lei, este prevăzută în bugetul local al Comunei Fîrliug, astfel : la cap. 370203- vărsăminte pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare și la cap. 370204- vărsăminte din secțiunea de funcționare.

        Art.3. Se folosește excedentul din anul 2014, în sumă de 1699,34 mii lei  , astfel:

– 30,86 mii lei sume primite de la APIA , la cap. 8302- Agricultură, Silvicultură și Vânătoare

– 59,90 mii lei , la cap. 5102 Autorități publice și acțiuni externe

– 79 mii lei , la cap. 6702 Cultură recreere și religie

– 1529,58 mii lei, la cap. 8402 Transporturi

          Art.4. Cu ducerea la  îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează : primarul Comunei Fîrliug, Jr. Borduz Ioan și compartimentul   financiar contabil , din aparatul de specialitate al primarului Comunei Fîrliug.

           Art.5.  Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş Severin, Administraţia Finanţelor Publice a Judeţului Caraş Severin , primarul comunei Fîrliug si doamnei  Dragalina Aurelia.

 

About admin