Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.9 din 12.02.2015

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contribuției din bugetul local al comunei Fîrliug pentru anul școlar 2015-2016 , pentru finanțarea cheltuielilor de bază din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Fîrliug

         Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției din bugetul local al comunei Fîrliug pentru anul școlar 2015-2016 , pentru finanțarea cheltuielilor de bază din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Fîrliug , raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Văzând adresa Școlii Gimnazile Fîrliug nr. 52/11.02.2015 , prin care solicită cofinanțare pentru  funcționarea în regim individual a clasei a VIII-a .

Luând în considerare prevederile art. 103 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale  nr. 1/2011, modificată şi completată,

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d) și ale alin. (6) lit. a) pct.1  coroborate cu prevederile art. 45 alin.(1) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, modificată şi completată,

HOTĂRĂŞTE:

   Art.1.Se aprobă contribuția din bugetul local al comunei Fîrliug  pentru anul școlar 2015/2016, pentru finanțarea cheltuielilor de bază din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul comunei Fîrliug, în sumă de 7 mii lei în anul 2015.

   Art.2. Primarul comunei Fîrliug asigură executarea prevederilor prezentei hotărâri.

   Art.3.Secretarul comunei Fîrliug va comunica prezenta hotărâre Instituţiei Prefectului judeţul Caraş-Severin, Primarului comunei Fîrliug, compartimentului  finanțe – comtabilitate din cadrul Primăriei şi Directorului Şcolii Gimnaziale Fîrliug.

 

About admin