Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.10 din 12.02.2015

H O T Ă R Â R E

            Privind aprobare pentru dezlipirea parcelei cu nr. topografic. 1059/d/1/a, în suprafaţă de 92740 m.p., înscrisă în CF nr.632 a localităţii Fîrliug, judeţul Caraş Severin , aprobarea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație a suprafeței de 11500 mp

Consiliul local Fîrliug,judeţul Caraş-Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de 12 februarie 2014.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobare pentru dezlipirea parcelei cu nr. topografic. 1059/d/1/a, în suprafaţă de 92740 m.p., înscrisă în CF nr.632 , aparţinând domeniului public al comunei  Fîrliug,judeţul Caraş Severin, aprobarea Raportului de evaluare și aprobarea vânzării prin licitație a suprafeței de 11500 mp .

Văzând cererea S.C.  CONCEPT CĂRPENELU S.R.L. , înregistrată la Primăria com. Fîrliug, cu nr. 172/06.02.2015 , prin care solicită aprobarea vânzării suprafeţei de 11500 mp, pentru construirea unui obiectiv de investiții din fonduri externe nerambursabile.

Având în vedere faptul că terenul este cuprins în Planul Urbanistic General al Comunei Fîrliug , aprobat prin HCL nr. 44/30.08.2012.

Ţinând seama de H.G. nr.532/2002 , privind atestarea domeniului public al comunei Fîrliug , al comunei Fîrliug, anexa nr.38.

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia.

Văzând prevederile art. 8 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Având în vedere prevederile HCL

În temeiul prevederilor art.36 alin.2, lit.c,alin.5, lit.b, art.123 şi art. 45 din Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală , republicată în anul 2007, modificată şi completată ulterior.

H O T Ă R Ă Ş T E:

           Art.1. Se aprobă dezlipirea parcelei cu nr. topografic. 1059/d/1/a, în suprafaţă de 92740 m.p., înscrisă în CF nr.632 , aparţinând domeniului public al comunei  Fîrliug,judeţul Caraş Severin , în :

 Parcela cu nr. top. 1059/d/1/a/1, în suprafaţă de 11500 m.p. şi

 Parcela cu nr. top. 1059/d/1/a/2, în suprafaţă de 81240 m.p.

          Art.2. Se aprobă Raportul de evaluare întocmit de Bălu Viorel P.F.A.

           Art.3. (1)Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică, a suprafeţei de 11500 m.p., situată în localitatea Fîrliug, Comuna Fîrliug, județul Caraș-Severin, pentru construirea unui obiectiv de investiții din fonduri externe nerambursabile.

           (2) Preţul de pornire al licitaţiei este de 10.700 lei pentru suprafaţa de 11500 m.p., iar pasul de strigare este 100 lei.

           Art.4.Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al  comunei Fîrliug , a suprafeței de 11500 m.p.  cu nr. top. 1059/d/1/a/1.

           Art.5.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează secretarul comunei Fîrliug, doamna Sărăor Elena Adriana  şi aparatul financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliuig, judeţul  Caraş-Severin.

            Art.6.Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului – judeţul Caraş-Severin, primarului , secretarului comunei Fîrliug aparatului financiar contabil din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug, judeţul Caraş-Severin şi O.C.P.I. Caraş-Severin.

About admin