Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.11 din 12.02.2015

H O T Ă R Â R E

       Privind aprobarea sumei de 3500 lei, pentru sărbătorirea zilei de 8 Martie , Ziua Internațională a Femeii

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  12 februarie  2015.

Având în vedere Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea

sumei de 3500 lei, pentru sărbătorirea zilei de 8 Martie , Ziua Internațională a Femeii, raportul compartimentului de specialitate din aparatul de specialitate al primarului comunei Fîrliug și avizul comisiei de specialitate a consiliului local.

Văzând prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale , precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare , cu modificările și completările ulterioare .

In temeiul prevederilor art.36, alin2, lit.b, alin.4, lit.a  si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

 H O T Ă R Ă Ş T E :

        Art.1. Se aprobă , suma de 3.500 lei , din bugetul local al Comunei Fîrliug , pentru sărbătorirea zilei de 8 Martie , Ziua Internațională a Femei, în instituțiile aparținând Consiliului Local al Comunei Fîrliug, județul Caraș-Severin .

        Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Fîrliug , domnul Jr. Borduz Ioan și compartimentul financiar- contabil.

        Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la : Instituţia Prefectului – Judeţul Caraş Severin, primarului comunei Fîrliug și compartimentului financiar- contabil.

About admin