Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.12 din 09.03.2015

H O T Ă R Â R E

Privind desemnarea domnului  consilier  Franț Petru ,   ca preşedinte al  şedinţelor consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna martie 2015 .

Consiliul local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, întrunit în şedinţa ordinară din data de  09 martie  2015.

Având în vedere propunerea făcută de domnul consilier  Dragoescu Petrișor, pentru alegerea ca președinte  al ședințelor Consiliului local Fîrliug din luna martie 2015 a domnului  Franț Petru, precum și alegerea de către consilieri, în unanimitate de voturi, a domnului consilier  Franț Petru   ca președinte de ședință .

In temeiul prevederilor art.41 si art.45 din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală,republicată in anul 2007, modificată și completată ulterior.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Articol unic.  Domnul   consilier  Franț Petru ,    se desemnează ca preşedinte a şedinţelor    Consiliului local Fîrliug, judeţul Caraş Severin, din luna martie  2015 .

 

About admin