Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr.13 din 09.03.2015

HOTĂRÂRE

 Privind aprobarea solicitării de prelungire a  Scrisorii de Garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, în conformitate cu prevederile OUG 79/2009 pentru realizarea investiției ,, Amenajare drum agricol de exploatație în comuna Fîrliug, judeţul Caraş-Severin”

Având în vedere:

  • Raportul nr 234 din 23.02.2015 întocmit de compartimentul de specialitate din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei Fîrliug, propune prelungirea scrisorii de garanție de la Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, în conformitate cu prevederile art. 3 din OUG 79/2009;
  • Având în vedere Contractul de finanțare nr. C125A011151100028/24.04.2012 și actele adiționale ulterioare încheiate cu Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale – AFIR
  • Prevederile Ordonanței de Urgența nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru renovarea și dezvoltarea spațiului rural prin creșterea calității vieții și diversificării economiei în zonele rurale;
  • G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 79/2009 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorției fondurilor alocate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală;
  • Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricolă, Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurală, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din FEADR, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Expunerea de motive a Primarului, precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Fîrliug, județul Caraş-Severin;
  • In temeiul prevederilor art. 36, alin. 1 si 2 lit (b), alin. 4 lit. (c), alin.6 pct.13,art.39 alin.1 si ale art. 45, alin. 1 si alin 2-lit. (b), din Legea nr. 215/2001 privind Administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare

 HOTĂRĂȘTE:

      Art. 1. Se aprobă solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garanție nr. 101/05.05.2014 cu 6 luni, respectiv până la data de 24.10.2015 de la Fondul  Național de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, în favoarea AFIR, pentru valoarea de 1.650.000  lei destinata acoperirii in proportie de 110% a sumei de 1.500.000 lei solicitată ca avans conform Contractului de finanțare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, nr. C125A011151100028/24.04.2012., destinat realizării investitiei ,, Amenajare drum agricol de exploatație în comuna Fîrliug, judeţul Caraş-Severin”.

Art. 2. Se aprobă plata unui comision de 0,05% / luna din valoarea scrisorii de garanție acordată de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN.

Art. 3. Prezenta hotărâre se va comunica

–     Primarului comunei în vederea ducerii la îndeplinire

–     FNGCIMM SA IFN

–     AFIR

About admin