Hotărârea Consiliului Local Fîrliug nr. 50 din 18.08.2017

HOTARÂRE

privind  stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul  de specialitate al primarului comunei și  serviciile publice din subordinea consiliului local al comunei Fîrliug

 

Consiliul local al comunei    Fîrliug    întrunit in şedinţa ordinară;

Văzând expunerea de motive a primarului comunei Fîrliug, raportul compartimentului contabil din cadrul aparatul de specialitate al primarului şi raportul comisiei de specialitate din cadrul consiliului local al comunei   Fîrliug    ;

În temeiul prevederilor art. 2 al.(1) lit. ,,a”, art. 3 al.(1), art. 10-13, art. 19, art.21, art. 24, art. 35, art. 38 al.(2) și art. 43 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

Văzând Nomenclatorul funcţiilor necesare desfăşurării activităţilor specifice fiecărei instituţii sau autorităţi a administraţiei publice locale, precum şi ierarhia funcţiilor prevăzute în anexa nr. VIII cap. I lit. A pct. III lit. ,,a” și lit.,,b” şi cap. II lit. A pct. IV la Legea nr. 153/2017;

Luând în considerare și prevederile art. 40 din Legea-cadru nr. 153 din 28 iunie 2017 coroborate cu prevederile art. 51 al.(7) din Legea  nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare și prevederile art. 34 al.(5) din Legea nr. 393 din 28 septembrie 2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 36 al. (2) lit.,,a”, al.(3) lit. „b”; art. 45 al.(1) şi art. 115 al.(1) lit. „b” din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată în anul 2007, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTARASTE:

Art. 1 – Se aprobă coeficienții care stau la baza determinării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului comunei   Fîrliug       și  serviciile publice din subordinea consiliului local, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2 – (1) Salariile de bază aferente gradației 0 pentru funcțiile prevăzute în Anexa nr.1 se determină prin înmulțirea coeficienților prevăzuți pentru fiecare funcție, cu salariul de baza minim brut pe țară, garantat în plată, în vigoare.

(2) În cazul modificării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, salariile de bază aferente gradației 0 se vor recalcula prin înmulțirea coeficienților din Anexa nr. 1 cu noul salariu de bază minim brut pe țară, stabilit potrivit prevederilor legale.

Art. 3 – Salariile de baza pentru functiile prevăzute în statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei    Fîrliug        și servicii, altele decât cele care intră sub incidența prevederilor art. 11 din Legea nr. 153/2017, specifice altor domenii de activitate, se mențin în plată la nivelul acordat pentru luna iunie 2017, până la 31 decembrie 2017, urmând a se stabili conform prevederilor art. 38 din Legea de mai sus.

Art. 4 – Nivelul veniturilor salariale stabilite potrivit prezentei hotărâri, nu pot depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a viceprimarului comunei       Fîrliug    , exclusiv majorările prevăzute la art. 16 alin. (2) din Legea nr. 153/2017, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetele de venituri şi cheltuieli.

Art. 5 – (1) Pentru funcția de conducere prevăzută în anexa nr. 1, salariul de bază cuprinde sporul de vechime în muncă la nivel maxim.

(2) Pentru funcțiile de execuție prevăzute în anexa nr. 1, salariile de bază sunt pentru gradatia 0, salariile de baza pentru gradatiile 1-5 determinându-se potrivit prevederilor art. 7 al.(2), prin majorarea salariilor de baza pentru gradatia 0.

Art. 6 – (1) Pentru personalul nou-încadrat, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, salarizarea se face la nivelul de salarizare pentru funcţii similare.

(2) În situaţia în care nu există funcţie similară în plată, nivelul salariului de bază pentru personalul nou-încadrat se stabileşte prin înmulţirea coeficientului prevăzut în Anexa nr.1 cu salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată în vigoare, la care se aplică, după caz, gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă.

Art. 7 –  (1) Salariile de bază prevăzute în Anexa nr. 1 pentru funcţiile de execuţie sunt la gradaţia 0, la care se adaugă 5 gradații corespunzătoare tranșelor de vechime, care se include în salariul de bază.

(2) Tranşele de vechime în muncă în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii, precum şi cotele procentuale corespunzătoare acestora, calculate la salariul de bază şi incluse în acesta, sunt următoarele:

 1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază prevăzut în Anexa nr. 1 la prezenta, cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
 2. b) gradaţia 2 – de la 5 ani la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 3. c) gradaţia 3 – de la 10 ani la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%, rezultând noul salariu de bază;
 4. d) gradaţia 4 – de la 15 ani la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază;
 5. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

(3)Pentru personalul nou-încadrat, salariul de bază se determină prin aplicarea succesivă a majorărilor prevăzute la al.(2), corespunzător gradaţiei deţinute.

Art. 8 – Reîncadrarea personalului pe noile funcţii, se face prin dispoziția primarului comunei         emisă individual pentru fiecare salariat, cuantumul salariul de bază corespunzător funcției în raport cu vechimea în muncă determinându-se ca suma dintre salariul de bază pentru gradația 0 calculat prin inmultirea coeficientilor prevăzuți în Anexa nr.1 la prezenta Hotărâre cu salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata in vigoare și cuantumul rezultat din aplicarea succesivă a procentelor corespunzătoare celor 5 gradații prevăzute la art. 7 al.(2).

Art. 9 – Indemnizaţia lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de şedinţe în perioada 1 iulie 2017-31 decembrie 2021, se stabilește la 10% din indemnizaţia lunară fără majorări a primarului comunei                  și se va suporta exclusiv din veniturile proprii ale bugetului local al comunei     .

Art. 10 –  La sediul primăriei comunei    Fîrliug       şi pe pagina proprie de internet, în datele de 31 martie şi 30 septembrie ale fiecărui an, prin grija contabilului, se va publica şi se va  menţine publicată o listă a tuturor funcţiilor ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, cuprinzând următoarele:

 1. a) salariul de bază sau indemnizaţia lunară, după caz;
 2. b) tipul, baza de calcul, cota procentuală, valoarea brută a sporurilor, compensaţiilor, adaosurilor, primelor şi premiilor eligibile pentru fiecare funcţie, precum şi baza legală a acordării acestora;
 3. c) valoarea anuală a voucherelor de vacanţă care urmează să fie acordate pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acestora;
 4. d) valoarea anuală a indemnizaţiei de hrană care urmează să fie acordată pentru o perioadă lucrată de un an, precum şi baza legală a acordării acesteia;
 5. e) orice alte drepturi în bani şi/sau în natură, dacă este cazul, precum şi baza legală a acordării acestora;
 6. f) orice informaţii cu privire la posibile limitări ale venitului salarial, precum şi baza legală a acestora.

Art. 11 – Salariile stabilite potrivit prezentei hotărâri se vor acorda personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei     Fîrliug      și  serviciile publice din subordinea consiliului local, începând cu data de 1 iulie 2017, cu excepția personalului prevăzut la art. 3.

Art. 12 – Prezenta hotărâre se va publica prin afişare la sediul Primăriei comunei     Fîrliug    , pe site-ul propriu şi se va comunica Instituţiei Prefectului judeţul Caraş-Severin.

About admin