Anunț privind ocuparea prin transfer, la cerere, pentru ocuparea funcției publice vacante de Secretar al Primariei Comunei Fîrliug jud.Caraș-Severin

 

În conformitate cu prevederile art. 148 şi art. 149, alin. (1) – (5) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 90 alin. (5) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Primăria comunei Fîrliug  anunţă ocuparea prin transfer la cerere, a funcției publice  de conducere vacante: SECRETAR.

        Condiţii specifice pentru ocupare:

Să fie numit într-o funcție publică de conducere similară.
Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe juridice,
Condiţiile minime de vechime: 5 ani în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice,
Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: nivel de bază,
Cunoștințe de limbi străine: limba franceză sau engleză: nivel de bază.
Funcţionarii publici interesaţi sunt rugaţi  să depună la Primăria Fîrliug, cu sediul în localitatea Fîrliug nr.80, în termen de 20 de zile de la data afişării prezentului anunţ, următoarele documente:
1. cerere de transfer la cerere,
2. copia actului de identitate,
3. copiile diplomelor de studii și ale altor acte care astestă efectuarea unor specializări,
4. copie a actului administrativ din care să reiasă funcţia publică ocupată de candidat şi instituţia angajatoare (sau  adeverinţă).
Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul .
În conformitate cu art.149. al.5 din H.G.611/2008, în situaţia în care sunt depuse mai multe cereri de transfer la cerere, se va organiza un interviu, data, locul şi ora susţinerii acestuia urmând a fi publicate pe pagina de internet a Primăriei Fîrliug  şi afişate la sediul instituţiei.

În cazul  în care există un singur funcționar public înscris pentru ocuparea prin transfer la cerere a postului vacant, acesta este declarant admis, solicitarea aceastuia privind transferal la cerere fiind validată și admisă.

Relaţii suplimentare se pot obţine la:

Primăria comunei Fîrliug, Comuna Fîrliug , nr.80, Jud. Caraș-Severin, cod poștal 327200 Tel: 0255/235414, 0255/235455 Fax: 0255/235401 ,Email :  primariafarliug@yahoo.com , în intervalul orar 9,30-16 de luni până vineri .

Publicat azi 06 Noiembrie 2017 pe site-ul primarie comunei Fîrliug www.primariafarliug.ro.

About admin