Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 1 / 07.01.2020

DISPOZIŢIA Nr. 1 / 07.01.2020 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din anul 2019 în sumă de 362.788,60 bani, din excedentul anilor precedenți

 

        Jr. Borduz Ioan, primarul comunei Fârliug, judeţul Caraș – Severin,

Având în vedere:

 Referatul financiar-contabil cu nr.26 / 07.01.2020;

Conform prevederilor legale dispuse de:

  Ordinul nr. 3.751/ 2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, coroborat cu prevederile din   Normele metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2019, emise de Ministerul Finanţelor Publice
publicate în Monitorul Oficial nr. 1012 din 17 decembrie 2019, secțiunea 5.17.2.2. ”Operaţiunile privind închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli ale secţiunii de dezvoltare,se fac în baza hotărârilor autorităţilor deliberative sau a dispoziţiei ordonatorului principal de credite sau persoanei căreia i s-au delegat aceste atribuţii, după caz”;

          În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. „c” coroborat cu alin (4) lit. „a” din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ,