Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA nr. 14/ 20.03.2020 Privind aprobarea închirierii imobilului cu denumirea ” Carieră de Piatră” în suprafață de 20.000 mp. identificat prin CF nr. 34618 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

HOTĂRÂREA nr. 14/ 20.03.2020

 

Privind aprobarea închirierii imobilului cu denumirea ” Carieră de Piatră” în  suprafață de 20.000 mp. identificat prin CF nr. 34618 aflat în domeniul privat al comunei Fârliug

         

           Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința extraordinară în data de 20.03.2020, fiind prezenți  9 (nouă ) consilieri locali;

 

În temeiul art. 196 alin (1) , litera „ a” si art. 139 , alin( 1) si alin (3) litera „g”  Art. 129, art 356, art.357 si 362 din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ,

      

Cu 9 (noua) voturi „pentru”,---voturi „împotrivă”,----voturi „abțineri”,