Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA nr. 16 / 20.03.2020 Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul ”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

 HOTĂRÂREA nr. 16 / 20.03.2020

 

Privind aprobarea documentației tehnice și executarea lucrărilor pentru obiectivul

”Modernizare Sistem de Iluminat Public în Comuna Fârliug ”.

       

         Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Extraordinară în data de 20.03.2020, fiind prezenți 9 (nouă) consilieri locali;

În temeiul  dispozițiilor art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.332, art.333, art.334 și art.338 din O.U.G. nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Cu 9 (nouă) voturi „pentru”,---voturi „împotrivă”,---voturi „abțineri”,

HOTĂRĂȘTE