Primăria Fârliug județul Caraș Severin

HOTĂRÂREA nr. 17 / 20.03.2020 Privind numirea persoanei responsabile cu organizarea și funcționarea serviciului public de gospodărie comunală - pe o perioada determinată de 1 an -

             HOTĂRÂREA nr. 17 / 20.03.2020

Numirea persoanei responsabile cu organizarea și funcționarea serviciului public de gospodărie comunală - pe o perioada determinată de 1 an - până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de şef serviciu a serviciului public de gospodărie comunală Fârliug”

         

         Consiliul Local al Comunei Fârliug, întrunit în ședința de lucru Extraordinară în data de 20.03.2020, fiind prezenți 9 (nouă) consilieri locali;

      În temeiul  dispozițiilor art.129, alin.(2), lit.”c” și alin.(6), lit.”a”, art.196, alin.(1), lit.”a”, coroborat cu art.139, alin.(3), lit.”g”, art.332, art.333, art.334 și art.338 din O.U.G. nr.57/ 3 iulie 2019 privind Codul administrativ.

Cu 8 (opt) voturi „pentru”,----voturi „împotrivă”, 1 (un) voturi „abțineri”,

 

HOTĂRĂȘTE