Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

15 octombrie 2019

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exerciţiului bugetar, consiliul local poate aproba rectificarea bugetului local, ca urmare a unor propuneri fundamentate de ordonatorul principal de credite.

Potrivit prevederilor art. 19 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pe parcursul exercitiului bugetar consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucuresti, după caz, pot aproba rectificarea bugetelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de rectificare a bugetului de stat, precum şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite.

Rectificărilor bugetelor locale li se vor aplica aceleaşi proceduri ca şi aprobării iniţiale a acestora, cu excepţia termenelor din calendarul bugetar.

Fiind îndeplinite condiţiile cerute de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pentru rectificarea bugetului şi pe parcursul anului, propunem aprobarea modificărilor expuse şi adoptarea proiectului de hotărâre pregătit în acest sens.

      PRIMAR                                                                               

Jr.BORDUZ Ioan