Primăria Fârliug județul Caraș Severin

Proiect de Hotărâre nr. 49 Proiect de Hotărâre privind însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de primă intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34499 intravilan nr. top 486/1/a/1/3/1 pășune, situat în satul Fârliug aparţinân

19 iulie 2019

           În conformitate cu prevederile art 876 din Codul Civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009  Cartea funciară descrie imobilele şi arată drepturile reale ce au ca obiect aceste bunuri. În cazurile prevăzute de lege pot fi înscrise în cartea funciară şi alte drepturi, fapte sau raporturi juridice, dacă au legătură cu imobilele cuprinse în cartea funciară. Prin imobil, în sensul prezentului titlu, se înţelege una sau mai multe parcele de teren alăturate, indiferent de categoria de folosinţă, cu sau fără construcţii, aparţinând aceluiaşi proprietar, situate pe teritoriul unei unităţi administrativ-teritoriale şi care sunt identificate printr-un număr cadastral unic. Drepturile reale imobiliare înscrise în cartea funciară sunt drepturi tabulare, ele se dobândesc, se modifică şi se sting numai cu respectarea regulilor de carte funciară.

       Luând in considerare Drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice, dreptul de administrare aparţine regiilor autonome sau, după caz, autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi altor instituţii publice de interes naţional, judeţean ori local.  Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire.

           AVIZEZ FAVORABIL  Proiectul de Hotărâre privind  însuşirea şi aprobarea documentaţiei cadastrale de intabulare al imobilului identificat prin nr. cadastral 34499 situat în satul Fârliug aparţinând domeniului public al comunei Fârliug, jud. Caraș-Severin, conform HG.532/2002 Anexa 38 pozitia 17, conform proiectului inițiat de primarul comunei Fârliug, dl. Borduz Ioan, în baza documentație tehnice de cadastru realizată de SC. TOPOWEST POINT SRL, semnată și avizată de ing. Ungureanu Alexandru.

SECRETAR

GAL Francisc Remus