Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul ” Înființare sistem de canalizare și stație de epurare în Comuna Fârliug județul Caraș-Severin”

19 septembrie 2019

   Apele uzate din gospodăriile ţărăneşti sunt absorbite din latrinele individuale în sol. Această modalitate de evacuare a apelor uzate conduce la infestarea solului şi a pânzei freatice de mică adâncime din vecinătatea zonei populate. Pentru a evita construirea a numeroase fose septice vidanjabile în intravilanul localitatii Fârliug (sediu de comună), care ar constitui de asemenea surse potenţiale de poluare pentru mediul înconjurător, este necesară şi oportună realizarea unui sistem integrat de canalizare și stație de epurare performant, care să satisfacă cerinţele de calitate ale apei epurate evacuate în emisar, impuse de Administrația Naţională „Apele Române” .

    Pentru rezolvarea situației descrise mai sus, este nevoie de realizarea unor obiective de investiții pentru sisteme de canalizare şi staţii de epurare a apelor uzate menajere. În vederea realizării proiectului tehnic este nevoie de realizarea unui studiu de fezabilitate cu privire la oportunitatea realizării acestori lucrări de investiții.

    Investiţia odată realizată va aduce îmbunătăţirea semnificativă a condiţiilor de muncă şi de viaţă pentru cetăţeni şi imbunatăţiri relevante ale stării de sănătate a populaţiei, prin crearea unor condiţii edilitare conforme cu normele de calitate a mediului şi normele de igienă a habitatului. Se elimină riscurile de îmbolnăvire sau de a  putea apărea epidemii de boli infecţioase precum şi zone insalubre, ceea ce ar degrada aspectul localităţii, creând premisele încadrarării în normele O.M.S. nr. 536/1997 pentru aprobarea normelor de igienă privind mediul de viaţă al populaţiei.

   Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre prezentat mai sus, și  supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Fârliug.

                                                  PRIMAR

                                           Jr.BORDUZ Ioan