Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea realizării studiului de fezabilitate pentru obiectivul ” Străzi și Alei Pietonale în Comuna Fârliug, județul Caraș-Severin”

19 septembrie 2019

  Sistematizarea, proiectarea și realizarea arterelor de circulație din municipii, orașe și comune vor trebui să asigure integrarea armonioasă a noilor obiective cu caracter economic, social-cultural sau de locuințe în cadrul arhitectural și al sistemului stradal existent, respectînd particularitățile fiecărei localități.

 Studiul de fezabilitate reprezintă documentația care cuprinde justificarea tehnică și economică a proiectului public-privat, precum și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai acestuia.

 Rezultatele studiului de fezabilitate trebuie să ofere informații complete care să justifice că:

a) proiectul poate fi realizat;

b) au fost luate în considerare toate alternativele de realizare a proiectului;

c) în cazul în care va fi realizat, proiectul răspunde cerințelor și politicilor autorității publice;

d) proiectul beneficiază de închidere financiară și în cazul în care costul proiectului nu poate fi acoperit din venituri, care este sarcina financiară a autorității publice, cu încadrarea în prevederile legale.

   În conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, cu modificările și completările ulterioare, art.44 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completă.

Pentru considerentele de mai sus, a fost elaborat proiectul de Hotărâre prezentat mai sus, și  supus spre dezbatere și aprobare Consiliului Local Fârliug.

                                                  PRIMAR

                                           Jr.BORDUZ Ioan