Primăria Fârliug județul Caraș Severin

DISPOZIŢIA Nr. 138 din 06.09.2019

Primarul Comunei Fârliug, Jr. BORDUZ Ioan,  

 

          În baza prevederilor art. 133 alin. (1), lit a) art. 134 alin.(1),(2),(3) din O.U.G. 57 / 2019 privind privind Codul administrativ, coroborat cu art. 181 alin. (2) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicat, cu modificările ulterioare,

DISPUNE

Art. 1. Consiliul Local al Comunei Fârliug se convoacă în ședința  Extraordinară pentru data de 11.09.2019, ora 1000 care va avea loc în sala de ședință a Primăriei Comunei Fârliug,  jud.Caraș-Severin , având propusă următoarea:

ORDINE DE ZI

Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de lucru de îndată a Consiliului Local al Comunei Fârliug din data de 28.08.2019.

1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetară ;

2. Proiect de Hotărăre privind privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local pentru semestrul II al anului 2019;

Art.2.Secretarul Comunei Fârliug va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei .

Art.3.Secretarul Comunei Fârliug va asigura comunicarea prezentei dispoziții.

        Primar                                                                                     Secretar

Jr.BORDUZ Ioan                                                              GAL Francisc Remus