Primăria Fârliug județul Caraș Severin

PRIVIND REZULTATELE LA CONTESTAȚIA (nr.79/2020) DEPUSĂ DE D.NA POPESCU CĂLINA ANA

                PROCES VERBAL

       PRIVIND  REZULTATELE LA CONTESTAȚIA (nr.79/2020)  DEPUSĂ DE D.NA POPESCU CĂLINA ANA, CU PRIVIRE LA EVALUAREA REZULTATELOR OBȚINUTE LA PROBA SCRISĂ  A CONCURSULUI PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT  CONTRACTUAL –  INSPECTOR DE SPECIALITATE,

Încheiat astazi 13.01.2020  ORA 16,30

     Comisia de soluționare a contestațiilor,  constituită prin Dispoziţia primarului comunei Fârliug nr. 208/09.12.2019,  reactualizată prin dispoziția cu nr.5 din 13.01.2019 s-a întrunit astazi 13.01.2020, la sediul Primariei Fârliug, în vederea analizei contestației cu nr. 79 din data de 13.01.2020, depusă de d.na Popescu Călina Ana cu privire la rezultatul  probei scrise a concursului organizat, pentru ocuparea postului vacant contractual, de Inspector de specialitate, al aparatului de specialitate al primarului comunei Fârliug, Judetul Caraș-Severin.

   Comisia constată următoarele:

      Concursul organizat pentru ocuparea postului, s-a desfășurat în conformitate cu prevederile Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modif. si compl. ult.

    Analizând lucrarea scrisă precum și comparand baremurile acordate fiecărei întrebări, Comisia de soluționare a contestațiilor,  menține punctajul inițial de 30 de puncte acordat lucrării.

 

 

 

Comisia de contestație:

1.  Beța Ion, secretarul comunei Brebu - presedinte  

2.  Sărăor Adriana Elena consilier superior Primaria Fârliug - membru              

3.  Ipate Ana, inspector de specialitate, Primaria Fârliug      - membru